SARANA DESA

GRAFIK SARANA DESA

TABEL SARANA DESA

NO JENIS SARANA JUMLAH
1 MASJID 11 BUAH
2 MUSHOLA 23 BUAH
3 SD/MI 4 BUAH
4 SMP/MTS 2 BUAH
JUMLAH 40 BUAH